§ 1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady korzystania z usług kosmetycznych świadczonych w salonie/gabinecie kosmetycznym KOS-med, zwanego dalej „Salonem”.

2. Klienci Salonu mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem przed przystąpieniem do dowolnego zabiegu kosmetycznego, zwanego dalej „zabiegiem”.

3. Przystąpienie do zabiegu jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu. Każdy Klient ma obowiązek stosować się wprost do jego postanowień od momentu przystąpienia do zabiegu.

§ 2
Klienci

1. Klientem Salonu może być dowolna, pełnoletnia osoba fizyczna.

2. Dopuszcza się korzystanie z zabiegów przez osoby niepełnoletnie, za wyraźną zgodą ich rodzicach, opiekuna lub przedstawiciela ustawowego. Pracownik Salonu jest uprawniony do żądania w każdym czasie przedłożenia stosownej zgody lub nawiązania połączenia z osobą uprawnioną do jej wyrażenia celem potwierdzenia wyrażenia zgody oraz do odmowy świadczenia Zabiegu, w przypadku braku zgody lub odmowy jej wyrażenia.

§ 3
Pracownicy

1. Pracownicy są odpowiednio przeszkoleni do pracy na zajmowanym przez nich stanowisku, jak również posiadają wszelkie wymagane certyfikaty, atesty i zezwolenia na pracę w charakterze odpowiadającym ich stanowisku.

2. Pracownik, przez przystąpieniem do zabiegu, obowiązany jest sprawdzić stan swojego stanowiska pracy i zadbania o posiadanie zapasu materiałów jednorazowych i ochronnych oraz wysterylizowanych narzędzi.

3. Pracownik, przed przystąpienie do zabiegu, jest obowiązany do dokonania dezynfekcji stanowiska, rąk oraz narzędzi wielokrotnego użytku. Te same czynności pracownik wykonuje w czasie zabiegu, jeśli przerywa jego ciągłość oraz po zakończeniu zabiegu.

4. Pracownicy Salonu zobowiązani są utrzymać dłonie i paznokcie w takim stanie, aby zminimalizować ryzyko zadrapań i skaleczeń.

5. Pracownicy Salonu są zobowiązani do upięcia włosów, tak by zminimalizować ryzyko przedostania się ich w obszar wykonywania zabiegu.

6. Pracownicy Salonu są zobowiązani do przestrzegania przepisów BHP i ppoż.

7. Wszelkie odstępstwa od powyższych zasad Klienci powinni niezwłocznie zgłosić właścicielowi Salonu.

§ 4
Higiena i bezpieczeństwo

1. Powierzchnie płaskie oraz inne elementy wyposażenia Salonu, z którymi Klient nie ma bezpośredniego kontaktu podczas zabiegu, są dezynfekowane lub sterylizowane po każdym użyciu.

2. Pracownicy Salonu są zobowiązani do wykonywania systematycznych badań zdrowotnych w celu wyeliminowania wszelkich chorób, infekcji, schorzeń i dolegliwości, które mogłyby narazić Klientów na uszczerbek na zdrowiu lub przenieść się na Klientów.

3. Pracownicy Salonu z otwartymi ranami i skaleczeniami lub sączącymi się zmianami skórnymi, niedającymi się właściwie zabezpieczyć przed kontaktem z ciałem Klienta, są wyłączani od świadczenia usług kosmetycznych do czasu całkowitego usunięcia powyższych odstępstw.

4. W przypadku zranienia Klienta podczas zabiegu, zabieg jest natychmiastowo przerywany, a miejsce zranienia jest niezwłocznie myte, dezynfekowane i zabezpieczane sterylnym opatrunkiem stosownym do skali zranienia. Zabieg przerwany jest dokańczany w dogodnym dla Klienta terminie, bez dodatkowej opłaty, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i wyłącznie po całkowitym wyleczeniu.

5. W Salonie mają zastosowanie wyłącznie preparaty do dezynfekcji dopuszczone do użytku w gabinecie kosmetycznym.

§ 5
Świadczenie usług kosmetycznych

1. Przed przystąpieniem do Zabiegu Pracownik przeprowadza z Klientem wywiad w celu ustalenia czy na stan zdrowia Klienta, przebyte lub obecne choroby, jak również tryb życia nie stanowią przeciwwskazań do odbycia Zabiegu lub nie stwarzają ryzyka wystąpienia skutków ubocznych oraz w celu ustalenia zaleceń pozabiegowych.

2. Każdy Klient po ocenie stanu skóry przez kosmetologa powinien być poinformowany o planowanych zabiegach oraz o ich cenie.

3. Każdy Klient jest zaznajamiany z przeciwwskazaniami, skutkami ubocznymi i zaleceniami pozabiegowymi, a przystępując do Zabiegu mają ich pełną świadomość i je akceptują. W przypadku najpoważniejszych Zabiegów i powikłań Pracownik ma prawo odebrać w tym przedmiocie pisemne potwierdzenie oraz odmówić wykonania Zabiegu przy braku woli złożenia takiego oświadczenia przez Klienta.

4. Klienci, przed rozpoczęciem zabiegu, mają obowiązek powiadomienia Pracownika o wszelkich dolegliwościach i przeciwwskazaniach, które mogą wpłynąć na przebieg zabiegu, w szczególności o: chorobach serca, używaniu rozrusznika serca, chorobach nowotworowych, stanach zapalanych w fazie ostrej, przebytej żółtaczce i innych chorobach zakaźnych, ciąży lub okresie połogowym, posiadanych protezach lub wkładkach (np. domacicznych), przyjmowaniu leków zmniejszających krzepliwość krwi oraz niestandardowych reakcjach na widok krwi lub przerwanej ciągłości tkanek ciała.

5. Każdorazowo, gdy zabieg nie jest wykonany w serii, w której odstępy między kolejnymi zabiegami wynoszą maksymalnie 14 dni lub przed rozpoczęciem kolejnej serii, która następuje po okresie dłuższym niż 30 dni, Klient winien potwierdzić aktualność wywiadu i przekazanych informacji.

6. Klient podczas zabiegu nie powinien posiadać na sobie jakiejkolwiek biżuterii. Wszelkie kosztowności winny być przechowywane przez Klienta na jego odpowiedzialność.

7. Klienci zobowiązani są do natychmiastowego poinformowania Pracownika o pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania zabiegu.

8. W razie wątpliwości w zakresie bezpieczeństwa przeprowadzenia zabiegu, Pracownik może odmówić jego przeprowadzenia.

9. Pracownik ma prawo odmówić przeprowadzenia zabiegu także w przypadku, gdy poweźmie wątpliwość, czy Klient nie planuje wyłudzić zabiegu oraz gdy stwierdzi, że Klient znajduje się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

§ 6
Płatność

1. Klient jest obowiązany do zapłaty za wykonane usługi kosmetyczne. Cennik Zabiegów jest dostępny w Salonie oraz dostępny w Internecie pod adresem: www.kosmetyka-mikolow.pl oraz na stronie rezerwacyjnej: kosmed.halo24.pl/umow-sie

2. W Salonie udostępnia się następujące sposoby zapłaty: płatność gotówką w kasie, płatność kartą płatniczą w terminalu.

3. Salon zastrzega sobie prawo do przeprowadzania czasowych promocji na zabiegi świadczone w Salonie. Skorzystanie z obniżonej ceny lub promocyjnej oferty może być obwarowane odrębnymi zasadami, które zostaną podane do publicznej wiadomości. Z tytułu promocji Klientom, którzy ponieśli pełną cenę zabiegu nie przysługują żadne roszczenia.

4. W Salonie dostępne są także Karnety, płatne z góry, uprawniające do skorzystania z określonej liczby zabiegów w określonym czasie.

§ 7
Odpowiedzialność

1. Za wszelkie uszkodzenia wyposażenia Salonu Klienci odpowiadają bez ograniczeń. Za uszkodzenia spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialne ich ustawowi przedstawiciele.

2. Salon ponosi odpowiedzialność za powierzone do przechowania okrycia wierzchnie, o ile w Salonie znajduje się wydzielone miejsce na ich pozostawienie lub inne rzeczy, jeśli przyjęto je wyraźnie na przechowanie. Salon nie ponosi jednak odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczy pozostawione w okryciu wierzchnim lub w Salonie poza miejscami przeznaczonymi do ich pozostawienia, w szczególności rzeczy wartościowe, torby, plecaki i torebki, które Klient powinien zatrzymać przy sobie.

3. Salon ponosi odpowiedzialność za nienależyte wykonanie zabiegu przez Pracowników.

4. Niezastosowanie się Klienta do postanowień Regulaminu lub złożenie nieprawdziwych oświadczeń w przedmiocie swojego stanu zdrowia i przeciwwskazań lub w wywiadzie, skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności za wykonany zabieg po stronie Salonu.

5. Salon nie odpowiada za niezadowolenie Klienta z efektu końcowego Zabiegu, wynikającego
z subiektywnych odczuć Klienta, jeśli został on wykonany w sposób profesjonalny, zgodny ze sztuką kosmetyczną i w sposób nieustępujący ogólnie przyjętym standardom.

§ 8
Rezerwacje

1. Klient może uprzednio umówić termin wykonania zabiegu w Salonie, telefonicznie, e-mailem lub za pomocą portalu rezerwacyjnego.

2. Salon wysyła SMS-y z przypomnieniami o umówionym zabiegu 48h przed planowaną wizytą. W wypadku nie potwierdzenia wizyty w dniu wysłania SMSa następnego dnia wysyłany jest jeszcze 1 SMS oraz podejmowana jest próba kontaktu telefonicznego. Jeśli Klient nie potwierdzi w żaden sposób wizyty zostaje ona anulowana i na jego miejsce może być umówiona inna osoba.
Nieprzystąpienie do zabiegu w umówionym terminie lub odwołanie terminu na mniej niż 24 godziny przed jego rozpoczęciem, uprawnia Salon do niedokonywania dalszych rezerwacji dla tego Klienta.

3. Salon zastrzega sobie, że Klient, który trzy razy umawia się po czym nie stawia się na zabieg trafia na CZARNĄ LISTĘ i nie jest już umawiany na wizyty w salonie.
*Klient, z czarnej listy może umówić się na zabieg płacąc wcześniej ZADATEK w wysokości 50% ceny za umówiony zabieg.

4. Na zarezerwowane zabiegi należy się zgłosić najpóźniej na 5 minut przed umówioną godziną. Salon zachowuje prawo do niewykonania zabiegu na rzecz Klienta, który pojawi się z opóźnieniem przekraczającym 10 minut.
5. Niezależnie od powyższego, za wyraźną zgodą Klienta, zabieg może zostać wykonany nawet mimo spóźnienia, z zastrzeżeniem, że poszczególne etapy zabiegu zostaną skrócone wedle uznania Pracownika, z wyjątkiem etapów, które mają określony, minimalny czas trwania. Za tak wykonany zabieg należy się cena w pełnej wysokości.

6. W przypadku opóźnienia się zabiegu z przyczyn leżących po stronie Salonu, w tym Pracownika, żaden z etapów nie zostanie skrócony.

7. Salon zastrzega sobie prawo do odwołania terminu zabiegu na 24 godziny przed jego terminem. Salon jednocześnie uzgodni z Klientem nowy termin zabiegu.

8. Pierwszeństwo na termin wykonania zabiegu mają Klienci, którzy dokonali rezerwacji.

§ 9
Reklamacje

1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji co do sposobu wykonania zabiegu lub jego efektów, w terminie 7 dni od jego wykonania lub wystąpienia niepożądanych efektów zabiegu.

2. Reklamacje składa się w formie pisemnej osobiście w Salonie lub za pośrednictwem e-mail kontakt@kosmetyka-mikolow.pl
Wskazane jest dołączenie do zgłoszenia dokumentacji zdjęciowej.

3. Wszystkie reklamacje zostaną rozpoznane w terminie do 14 dni.

4. W przypadku uznania reklamacji Salon dokona zwrotu ceny zabiegu Klientowi lub umożliwi mu skorzystanie z nieodpłatnego zabiegu korygującego, który wykona osoba przełożona nad Pracownikiem wykonującym pierwotny zabieg. Salon może zaproponować dodatkowe korzyści w ramach zadośćuczynienia.

5. W przypadku odmowy uznania reklamacji Klientowi przysługuje prawo do odwołania się od tej decyzji w terminie do 14 dni. W postępowaniu odwoławczym powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio.

6. W przypadku kwestionowania zabiegu zaraz po jego wykonaniu, Klient nie jest zwolniony z zapłaty za wykonaną usługę – w przypadku zasadności jego żądań ewentualny zwrot zostanie dokonany w pełnej wysokości. Salon zastrzega sobie jednak możliwość zwolnienia Klienta z opłaty w przypadku oczywiście zasadnych podstaw reklamacji.

§ 10
Pozostałe postanowienia

1. Na terenie całego Salonu obowiązuje całkowity zakaz palenia i używania tytoniu oraz wyrobów tytoniowych i nikotynowych, w tym papierosów elektronicznych, jak również obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz innego rodzaju używek i środków odurzających.

3. Monitoring
Administratorem Państwa danych osobowych jest KOS-med Ewelina Szuster z siedzibą w Mikołowie przy ulicy Krakowskiej 15.
Monitoringiem wizyjnym objęto obszar recepcji gabinetu. Obszar monitorowany oznaczony jest w sposób widoczny i czytelny. Rejestracji podlega tylko obraz (bez dźwięku).
Celem przetwarzania danych osobowych jest zapewnienie bezpieczeństwa gabinetu oraz Klientów.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit f) RODO - prawnie uzasadniony interes administratora, tj. w celu zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłyby narazić Administratora na szkodę, co umożliwia przepis art. 222 § 1 ustawy z dnia z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 742) oraz § 4 ust. 3 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych (Dz.U. z 2012 r. poz. 683 ze zm.)

Pani/Pana dane osobowe będą mogły być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Zapisy z monitoringu przechowywane będą w zależności od wielkości zapisanych danych – do nadpisania danych, nie dłużej niż trzy miesiące od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu.

2. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Salonu.

§ 11
Postanowienia końcowe

1. Każdy Klient ma prawo wglądu do regulaminu, cennika i certyfikatów na jakie powołuje się Salon lub Pracownicy.
2. Salon zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. Nowe postanowienia są wiążące od momentu ich opublikowania w Salonie. Do rezerwacji zabiegów wykonanych przed zmianą stosuje się postanowienia dotychczasowe.
3. Wszelkie spory wynikające ze świadczonych usług kosmetycznych winny być w pierwszej kolejności rozwiązywane polubownie.
4. Niniejszy regulamin obowiązuje od 19.08.2019 r.