Informacja na temat przetwarzania danych osobowych w gabinecie KOS-med

Szanowni Państwo,

Dopełniając obowiązku nałożonego przez RODO zapewniamy o bezpieczeństwie Państwa danych osobowych oraz uprzejmie informujemy, że Ewelina Szuster prowadząca działalność gospodarczą pod firmą KOS-med Ewelina Szuster z siedzibą w Mikołowie,ul. Krakowska 15 (dalej „KOS-med”) przetwarza Państwa dane osobowe pochodzące w związku ze współpracą pomiędzy KOS-med a Państwem, tworząc bazę danych osób upoważnionych do kontaktu z Państwem. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”), mają charakter danych osobowych.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:
Administratorem Państwa danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest KOS-med Ewelina Szuster z siedzibą w Mikołowie, ul. Krakowska 15.

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby firmy wskazany powyżej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@kosmetyka-mikolow.pl

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i f), RODO, tj.  przetwarzanie jest  niezbędne do wykonania umowy, stroną jest osoba której  dane  dotyczą lub  do  podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy lub w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.
Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez gabinet KOS0-med polegają na konieczności kontaktu z Państwem. Taki bezpośredni kontakt jest niezbędny do należytego wykonania usług. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby wskazane powyżej mieści się w zakresie działalności gospodarczej KOS-med. Przetwarzanie danych jest niezbędne, abyśmy mogli wykonywać swoją działalność gospodarczą.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są pracownicy KOS-med na podstawie odrębnej umowy cywilnoprawnej, między innymi w obszarach:

  • działalności związanej z obsługą Klienta,
  • działalności sprzedażowej,
  • świadczenia usług w zakresie kosmetologii lub/i medycyny estetycznej.

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim otrzymał dane osobowe:
– bezpośrednio od Pana/Pani,
– udostępniane przez źródła publicznie dostępne tj. m. in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Głównego Urzędy Statystycznego (GUS).

KOS-med w zakresie Państwa danych osobowych może przetwarzać dane dotyczące zdrowia (o ile umowa dotyczy kwestii, w których niezbędne jest ujawnienie informacji odnośnie stanu zdrowia). KOS-med nie przetwarza innych szczególnych kategorii danych osobowych ani danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa, o których mowa w artykule 9 i 10 RODO.
Administrator może przetwarzać dane osobowe w celach handlowych i marketingowych wyłącznie po wyrażeniu przez Państwa wyraźnej zgody na taki sposób przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego, poza sytuacjami, w których następuje to na wniosek osoby, której dane dotyczą.

Pani/Pana dane osobowe będą przez KOS-med przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów KOS-med lub/i przez okres niezbędny w związku z wykonaniem umowy, o których mowa w pkt. 2 powyżej.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

  • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
  • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Dodatkowo, w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do:
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.
Z praw wskazanych w pkt 9 powyżej można skorzystać poprzez:
– kontakt e-mailowy pod adresem: kontakt@kosmetyka-mikolow.pl
– kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby KOS-med 43-190 Mikołów, ul. Krakowska 15

KOS-med nie podejmuje  w oparciu o Pani/Pana dane osobowe, zautomatyzowanych decyzji w tym nie dokonuje profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa w pkt. 2 i 3 powyżej.

MONITORING WIZYJNY

Administratorem Państwa danych osobowych jest KOS-med Ewelina Szuster z siedzibą w Mikołowie przy ulicy Krakowskiej 15.
Monitoringiem wizyjnym objęto obszar recepcji gabinetu. Obszar monitorowany oznaczony jest w sposób widoczny i czytelny. Rejestracji podlega tylko obraz (bez dźwięku).
Celem przetwarzania danych osobowych jest zapewnienie bezpieczeństwa gabinetu oraz Klientów.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit f) RODO - prawnie uzasadniony interes administratora, tj. w celu zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłyby narazić Administratora na szkodę, co umożliwia przepis art. 222 § 1 ustawy z dnia z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 742) oraz § 4 ust. 3 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych (Dz.U. z 2012 r. poz. 683 ze zm.)

Pani/Pana dane osobowe będą mogły być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Zapisy z monitoringu przechowywane będą w zależności od wielkości zapisanych danych – do nadpisania danych, nie dłużej niż trzy miesiące od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu.